Начало Галерия Услуги Блог За мен Контакти БГEN

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Даниел Димитров Балъков (наричан по-долу "www.danielbalakovphotography.com " или "Автор) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.danielbalakovphotography.com и поддомейните му (наричани за краткост "Сайт" или "Уебсайт"), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от www.danielbalakovphotography.com (наричани за краткост "Услуги").

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всяка една връзка или бутон разположени на страниците на www.danielbalakovphotography.com (с изключение на връзката към настоящите Общи условия за ползване) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия, съдържащи се в Общите условия за ползване, не използвайте този Сайт.

При използване услугите на www.danielbalakovphotography.com, Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Всички елементи на сайта, и самия сайт са защитени от авторско право, търговски марки, дизайн и/или други права на интелектуална собственост. Под елементи, ние подразбираме: снимки, картинки, рисунки, фотографии и фотографски произведения, илюстрации, текстове, видеоклипове и лога, марки, модели, софтуер и др. такива изложени в Уебсайта. Тези елементи принадлежат на www.danielbalakovphotography.com или се използват с разрешение на техните собственици. Като такива, всяко възпроизвеждане, представяне, използване, адаптиране, модифициране, включване, преобразяване, търгуване, частично или напълно в какъвто и да е вид и на какъвто и да е носител (хартия, цифров, др.) са забранени без предварителното писмено разрешение на Авторът.

Авторът - Даниел Димитров Балъков е фотограф и кинематограф на свободна практика. За директен контакт с него можете да се обърнете на тел. +359/885409011, или чрез електронна поща на: office.diagonal12@gmail.com. Адрес: ул.“Симеон Велики“ №4, вх.Е, ап.1, ПК 5000, гр. Велико Търново, България

 

 1. ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ

1.1 С настоящето Вие като Потребител на сайт www.danielbalakovphotography.com разбирате, съгласявате се и се задължавате да спазвате посочените по-долу условия и всички модифицирани или допълнителни условия, които Даниел Димитров Балъков, и съответно фирма „Диагонал 12“ ЕООД (наричани по-долу „www.danielbalakovphotography.com“ или „Уебсайта“ или „Сайта“) може да публикува периодично (с название "Общи условия за ползване").

1.2 www.danielbalakovphotography.com може да променя тези Общи условия за ползване периодично. Вашият продължителен достъп или използване на сайта представлява вашето приемане на такива промени. Вашият достъп и използването на Сайта ще бъде предмет на текущата версия на Общите условия за ползване, правилата и указанията, публикувани на Сайта към момента на такова използване. Моля, проверявайте редовно връзката "Общи условия за ползване" на началната страница на www.danielbalakovphotography.com, за да видите текущите понастоящем условия. Ако нарушите някое от Общите условия за ползване, вашият лиценз за достъп или използване на този Сайт автоматично ще бъде прекратен.

1.3 Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че www.danielbalakovphotography.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребителски мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на, или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

www.danielbalakovphotography.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

1.4 Предвид ползването на Сайта на www.danielbalakovphotography.com, Потребителят се съгласява:

 • да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана от тук нататък с общото наименование Лични данни);
 • да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

1.5 В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, www.danielbalakovphotography.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия електронен пощенски адрес (e-mail) и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

1.6 С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, Авторът уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на изключително широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

 

2. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

2.1 При спазване на настоящите Общи условия за ползване, на съответното приложимо лицензионно споразумение с www.danielbalakovphotography.com и на Закона за Авторското право и сродните му права можете да получите достъп и да използвате този Сайт. Същевременно www.danielbalakovphotography.com остава единственият собственик на всички права, наименования и интереси на материалите предоставени в  Сайта и си запазва всички права, които не са изрично предоставени съгласно тези Общи условия за ползване. www.danielbalakovphotography.com може да модифицира, замени или прекрати Сайта или някоя част от него по всяко време, по каквато и да е причина, със или без предизвестие, по собствено усмотрение.

2.2 Цялото съдържание на този сайт, включително, но не само, изображения, кадри, музика и свързаните с тях метаданни (под общото название "Съдържанието на www.danielbalakovphotography.com"), както и изборът и подредбата на съдържанието на www.danielbalakovphotography.com, са защитени от авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна и други закони и договори за интелектуална собственост. Всяко неразрешено използване на съдържанието на www.danielbalakovphotography.com нарушава тези закони и настоящите Общи условия за ползване. С изключение на изрично предвиденото тук или в отделно лицензионно споразумение между Вас и www.danielbalakovphotography.com, www.danielbalakovphotography.com не предоставя изрично или безгласно разрешение за използване на Сайта или на което и да е Съдържание на www.danielbalakovphotography.com. Вие се съгласявате да не копирате, публикувате, качвате, препращате, изтегляте, предавате, променяте, адаптирате, създавате производни произведения въз основа на, отдавате под наем, преотдавате под наем, заем, продавате, разпространявате, показвате, лицензирате, сублицензирате или преобразявате Сайтът и всяко Съдържание на www.danielbalakovphotography.com. В допълнение, Вие се съгласявате да не използвате каквито и да е методи за извличане на данни, роботи или подобни методи за събиране и извличане на данни  и/или изображения във връзка със съдържанието на www.danielbalakovphotography.com.2.3 Освен ако не сключите съответното лицензионно споразумение с www.danielbalakovphotography.com, нямате право да изтегляте, разпространявате, показвате и/или копирате която и да е част от съдържанието на www.danielbalakovphotography.com.2.4 Не можете да премахвате водни знаци или информация за авторски права, съдържащи се където и да е в Съдържанието на www.danielbalakovphotography.com.

 

3. ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА

3.1 За целите на настоящите Общи условия за ползване терминът "Търговска марка" означава всички обичайни законни и/или регистрирани търговски марки, лога, марки за услуги, търговски наименования, имена на интернет домейни или други указания за произход, използвани сега или в бъдеще от www.danielbalakovphotography.com.3.2 Нищо, съдържащо се тук, не предоставя и не може да бъде тълкувано като предоставяне на права за използване на търговската марка на www.danielbalakovphotography.com, освен ако не е изрично предоставена от тези Общи условия за ползване.3.3 Вие се съгласявате, че няма да използвате търговската марка на www.danielbalakovphotography.com по какъвто и да е начин, който би могъл да злепостави, пренебрегне или да окаже отрицателно въздействие върху www.danielbalakovphotography.com.3.4 Вие се съгласявате, че няма да оспорвате или по друг начин да се противопоставяте на (напр. При каквито и да било правни действия или по друг начин), или да помагате или насърчавате друго лице или организация да оспорва или за се противопоставя на валидността на търговската марка или правата за търговска марка, заявени от www.danielbalakovphotography.com.3.5 Вие се съгласявате, че няма да използвате никаква търговска марка на www.danielbalakovphotography.com или неин вариант, включително правописни грешки) като име на домейн или като част от име на домейн, независимо дали домейна е от първо ниво или като метаданни, ключова дума или друг тип програмиране код или данни.3.6 Вие не можете, по всяко време, да осиновите или използвате, без предварителното писмено съгласие на www.danielbalakovphotography.com, всяка дума или марка, която е сходна или може да бъде объркана с търговската марка на www.danielbalakovphotography.com.3.7 Изгледът на Сайта на www.danielbalakovphotography.com, включително всички заглавки на страници, персонализирани графики, икони на бутони и скриптове, са част от търговската марка и/или запазената марка или услугата на www.danielbalakovphotography.com и не могат да се копират, имитират или използват изцяло или отчасти без предварителното писмено съгласие на www.danielbalakovphotography.com.3.8 Всички други търговски марки, имена на продукти и имена на фирмите или лога, които се използват или се появяват на уебсайта на www.danielbalakovphotography.com, са собственост на съответните им собственици. Позоваванията на продукти, услуги, процеси или друга информация по търговско наименование, търговска марка, производител, доставчик или по друг начин не представляват и не са резултат от спонсорство към www.danielbalakovphotography.com, освен ако това не е изрично посочено.3.9 Не можете да използвате търговска марка на www.danielbalakovphotography.com, лого, изображение или друга собствена графика на www.danielbalakovphotography.com, за да се свържете с уебсайта на www.danielbalakovphotography.com без предварителното писмено съгласие на www.danielbalakovphotography.com.3.10 Не можете да правите препратки или горещи линкове към уебсайта на www.danielbalakovphotography.com или към друго изображение на Сайта без предварителното писмено съгласие на www.danielbalakovphotography.com.  

 

4. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4.1 www.danielbalakovphotography.com може да събира информация, свързана с използването на Сайта. Платформите на трети страни, чрез които осъществявате достъп до Сайта, могат да събират информация, свързана с използването на такава платформа от трета страна, и да предоставят тази информация на www.danielbalakovphotography.com при наличие на ваше съгласие с приложимата платформа на трета страна. Събирането и използването на цялата тази информация от www.danielbalakovphotography.com трябва по всяко време да отговаря на настоящите Общи условия за ползване, на Декларацията за поверителност на www.danielbalakovphotography.com и на приложимото законодателство.

4.2 www.danielbalakovphotography.com ще използва и защитава вашата лична информация, като Вашето име и адрес, в съответствие с Политика за поверителност  и защита на личните данни на www.danielbalakovphotography.com, чието съдържание е включено чрез препратка към тези Общи условия за ползване: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4.3 Имате право на достъп, промяна, коригиране и заличаване на данните, отнасящи се до Вас във всеки един момент. Можете да упражните това право, като ни изпратите писмо до следния адрес: ул.“Симеон Велики“ №4, вх.Е, ап.1, ПК 5000, гр. Велико Търново, България Имейл: office.diagonal12@gmail.com Тел: +359/887801680

4.4 Личната информация, която поверявате на www.danielbalakovphotography.com, се съхранява на защитените сървъри на нашия хост Open Resources (с изключение на банковите данни). Достъпът до тази информация е защитен и ограничен до регистрацията и обработката на вашите поръчки, статистическите операции, които ни позволяват да подобрим нашите услуги като изпращане на бюлетини, снимки, препоръки към приятел или спонсорство.

4.5 Когато поръчвате на www.danielbalakovphotography.com, въвеждате банковите си данни директно на защитения сървър на PayPal. Вашите банкови данни са криптирани. Те не циркулират свободно в интернет пространството и не могат да бъдат прихванати от трети лица. www.danielbalakovphotography.com не е наясно с банковите ви данни.

4.6 "Бисквитките" са текстови файлове, изпратени от нашия сайт до вашия браузър и съхранявани на вашия компютър. Сайтът www.danielbalakovphotography.com използва "бисквитка" в 2 случая:

- за улесняване на връзката Ви с клиентският акаунт чрез автоматично разпознаване от Ваша страна. Това е само ако сте посочили желанието си, като поставите отметка в съответното поле.

- да ви позволи да намерите съдържанието на вашата количка до 90 дни след вашето посещение на нашия сайт.

Бисквитката отчита само действията ви в www.danielbalakovphotography.com. В никакъв случай не ни позволява да познаваме другите сайтове, които сте посетили или които ще посетите. Имате възможност да изтриете "бисквитките" си във всеки един момент. Все пак, с всеки новодошъл на www.danielbalakovphotography.com ще бъде създадена нова "бисквитка".

 

  5. ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА, ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

5.1 За да направите поръчка на Сайта, Вие трябва да преминете минимум през следните етапи:

 • Избор на артикул от Съдържанието на Галериите в Сайта. Натискане върху артикула който Ви интересува.
 • В следващия прозорец можете да изберете формата и размера между предложените за конкретната творба параметри в малкият прозорец под надпис „КУПИ ТОВА ИЗОБРАЖЕНИЕ“. С натискане на бутона "КУПИ" ще бъдете пренасочен към Екран за идентификация или създаване на клиентски акаунт. Тук е момента да се уверите, че всички параметри на поръчката отговарят на изискванията Ви. В този прозорец е дадена възможност да се върнете назад и да промените поръчката си.
 • След като попълните и прегледате цялата информация за поръчката Ви (заглавие на артикулите, размер, крайна сума за плащане, метод на доставка ако закупувате платно), следващата стъпка е да се съгласите с текста на настоящите „Общи условия за ползване“, „Политика за поверителност и защита на личните данни“ и „Лицензионното споразумение“, което е неизменна част от Вашата поръчка, и да преминете към плащане. Приемането им се извършва чрез тикване в квадратчето до връзката към съответните документи на настоящият екран. „Общи Условия на ползване“, „Политика за поверителност и защита на личните данни“  и „Лицензионно споразумение“ трябва да бъдат приети от Вас за всяка една поръчка, която правите на Сайта. „Общи Условия на ползване“, „Политика за поверителност и защита на личните данни“  и „Лицензионно споразумение“  са също достъпни за преглед или принтиране от връзки на началният екран на Сайта със съответните наименования - „Общи Условия на ползване“,Политика за поверителност и защита на личните данни“  и „Лицензионно споразумение“.
 • На следващата стъпка можете да извършите плащането за направената от Вас поръчка.
 • Сайтът ви изпраща потвърждение на поръчката Ви на електронната Ви поща в минутите които следват и връзка към прозорец за сваляне от интернет страницата на www.danielbalakovphotography.com на артикула(ите) които сте поръчали, ако поръчвате дигитален формат.

5.2 При направа на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения (Лицензионно споразумение) с www.danielbalakovphotography.com, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Договорът за покупко-продажба се счита за легитимен при потвърждение от страна на банката за извършеното плащане от Потребителя.

5.3 За всяка обработена поръчка www.danielbalakovphotography.com изготвя официален документ-Фактура Оригинал, която изпраща на Клиента по електронна поща. Ако Клиентът не получи съответният документ, молим да се обърнете към нас на тел. +359/887801680, или чрез електронна поща на: office.diagona12@gmail.com.

5.4 Начин на плащане:

Имате възможност да заплатите по два основни начина.

 • Paypal
 • Банков превод (за страни членки на Европейския съюз) При плащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на www.danielbalakovphotography.com и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги.

5.5 www.danielbalakovphotography.com има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи на Потребителите предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска, или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.danielbalakovphotography.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение, по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени, става с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

5.6 Данните записани на Сайта представляват Удостоверение за извършените транзакции между www.danielbalakovphotography.com и Клиента. Данните записани от системата за плащане Удостоверяват финансовите транзакции между двете страни. Вашите банкови данни (номера на картата, изтичане на валидността ...и т.н.) не са известни на www.danielbalakovphotography.com.

5.7 Доставката на поръчаните стоки се извършва посредством предоставена връзка за сваляне от интернет страницата на www.danielbalakovphotography.com на артикула(ите) които сте поръчали и според посочените срокове. www.danielbalakovphotography.com си запазва правото да удължава посочените срокове за доставка на платна с до 7 дни, без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни, с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

5.8 В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. www.danielbalakovphotography.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката некасаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Всички посочени на сайта цени са в лева, без включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата й са посочени цените за всяка от модификациите. Не се начислява цена за доставка поради спецификата на онлайн пазаруването на визуално съдържание от Сайта.

www.danielbalakovphotography.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като www.danielbalakovphotography.com не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

 

 6. РЕКЛАМАЦИЯ И ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

6.1 Потребителят има право да се откаже от една, или повече от поръчаните стоки в момента на извършване на онлайн поръчката.

6.2 След финализиране на поръчката, рекламации не се приемат поради спецификата на онлайн пазаруването на визуално съдържание от Сайта.

6.3 В случай, че полученият продукт не отговаря на поръчката, имате право на връщане при спазване условията на Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП).

6.4 За всякаква информация или въпрос, можете да се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти по имейл чрез електронна поща на адрес: office.diagona12@gmail.com, или на телефон: +359/887801680. Ще се радваме да ви предоставим цялата информация, която искате за нашите произведения и поръчката Ви.

 

  7. ОГРАНИЧЕНИЯ –ОБЩО ПОЛОЖЕНИЕ

7.1 Потребтелят се съгласява, че няма да:• се ангажира с поведение, което представлява нарушение на който и да е закон, или което нарушава правата на www.danielbalakovphotography.com или на трета страна.• нарушава всички приложими закони или разпоредби, свързани с достъпа до или използването на Сайта, или се ангажира с каквато и да е дейност, забранена от настоящите Общи условия за ползване.•     нарушава правата на www.danielbalakovphotography.com или на трети лица (включително            правото на личен живот и публичност) или злоупотребява, обезобразява, тормози,        или заплашва някого.

 • формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
 • създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.
 • се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на danielbalakovphotography.com, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
 • фалшифицира заглавки или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта;
 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост ("Права") на която и да е страна;
 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;
 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
 • да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта;

www.danielbalakovphotography.com си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 7 изисквания.

www.danielbalakovphotography.com си запазва правото да редактира и премахва информация предоставена от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка 7 изисквания.

 

  8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА

8.1 www.danielbalakovphotography.com може да блокира, ограничи, деактивира, преустанови или прекрати достъпа ви до цялото или част от съдържанието на Сайта и/или www.danielbalakovphotography.com по всяко време по преценка на www.danielbalakovphotography.com, без предварително уведомление или отговорност пред Вас. Всяко поведение от Ваша страна, което по изключителна преценка на www.danielbalakovphotography.com ограничава или възпрепятства всяко друго физическо или юридическо лице да ползва Сайта, е строго забранено и може да доведе до прекратяване на достъпа ви до Сайта без допълнително уведомление.  

 

  9. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

9.1 В случай, че Сайтът е достъпен чрез платформа на трета страна или ако www.danielbalakovphotography.com предоставя връзки от Сайта към платформа на трета страна или позволява на която и да е трета страна да се свърже от своята платформа към Сайта, Вие разбирате и сте съгласни, че www.danielbalakovphotography.com не носи никаква гаранция от какъвто и да е вид, изрична или подразбираща се, и не носи никаква отговорност за съдържание или практики на такива трети страни или техните платформи. Такива платформи не са под контрола на www.danielbalakovphotography.com, а www.danielbalakovphotography.com осигурява и/или позволява тези връзки само за Ваше удобство. Включването на която и да е връзка не означава принадлежност, одобрение или осиновяване на съответната платформа от страна на www.danielbalakovphotography.com.

При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от www.danielbalakovphotography.com и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.

www.danielbalakovphotography.com не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин www.danielbalakovphotography.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло отговорност на Потребителя.

 

10. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

10.1 Вашата употреба на Сайта е на Ваш собствен риск. Сайтът е предоставен от www.danielbalakovphotography.com при настоящите условия за ползване "такъв, какъвто е", без допълнителна гаранция от какъвто и да е вид, изрична, подразбираща се, законоустановена или друга. www.danielbalakovphotography.com изрично се отказва от всякакви гаранции от всякакъв вид, независимо дали са изрични или подразбиращи се, за всяка услуга, предлагана от Сайта, включително, но без да се ограничава до подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, и всякаква друга гаранция, която може да възникне по силата на който и да е закон. www.danielbalakovphotography.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно, достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че www.danielbalakovphotography.com е свързан с тази мрежа, www.danielbalakovphotography.com не гарантира, че потокът информация към и от www.danielbalakovphotography.com няма да бъде следен и записван от трети страни. Без да ограничава горепосоченото, www.danielbalakovphotography.com не гарантира, че: (i) Сайтът ще отговаря на вашите изисквания; (ii) достъпът до Сайта ще бъде непрекъснат; (iii) качеството на Сайта ще отговори на вашите очаквания; и (iv) всички грешки или дефекти в сайта, услугите или материалите ще бъдат коригирани незабавно. www.danielbalakovphotography.com не предоставя никакви декларации или гаранции, че Сайтът ще бъде разрешен във вашата юрисдикция, че някое от предоставените от Вас съдържания ще бъде на разположение чрез Сайта или ще бъде съхранено от Сайта, че Сайтът ще отговори на вашите нужди или че www.danielbalakovphotography.com ще продължава да поддържа за неограничен период някаква особеност на Сайта.

10.2 Доколкото не важат никакви откази от отговорност или ограничаване на отговорността, всички приложими изрични, подразбиращи се и законоустановени гаранции ще бъдат ограничени до период от тридесет (30) дни след датата, на която сте използвали сайта за пръв път, и няма гаранции които да се прилагат след този период.  

 

 11. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

11.1 Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате www.danielbalakovphotography.com, неговите дъщерни дружества, филиали, лицензодатели, служители, агенти, доставчици на информация от трети страни, податели и независими изпълнители срещу всякакви искове, щети, разходи, задължения и разноски (включително, но не само, разумни адвокатски хонорари), произтичащи от или свързани с вашето поведение, използването или невъзможността да използвате Сайта, нарушението или предполагаемото ви нарушение на Общите условия за ползване на Уебсайта, или на каквото и да е представяне или гаранция, съдържащи се тук, неразрешеното използване на Съдържанието на www.danielbalakovphotography.com, или нарушаването на правата на трети лица.

 

12.ДРУГИ


12.1 В случай на възникнали противоречия, страните ще ги решават помежду си в дух на разбирателство, а когато това се окаже невъзможно - съгласно ГПК и действащото законодателство. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски. www.danielbalakovphotography.com има също така правото да започне и преследва всякакви правни или справедливи действия или процесуални действия пред съд на компетентна юрисдикция за получаване на обезпечителни или други облекчения срещу вас в случай, че според www.danielbalakovphotography.com подобно действие е необходимо или желателно. 12.2 Тези Общи условия за ползване се уреждат и се тълкуват в съответствие със законите на Република България, без да се засягат принципите на конфликт на закони.

12.3 В случай на конфликт между настоящите Общи условия за ползване и Лицензионното споразумение, в което влизате с www.danielbalakovphotography.com, условията на лицензионното споразумение ще имат първостепенно значение и ще бъдат с по-голяма юридическа давност, и съответно трябва да бъдат взети под внимание с приоритет.

12.4 Тези Общи условия за ползване не се тълкуват нито срещу, нито в полза на която и да е страна, а по-скоро в съответствие със справедливия смисъл на езика. Недействителността или неприложимостта на която и да е част от настоящите Общи условия за ползване не засяга валидността или изпълняемостта на написаното.

12.5 Потребителят се съгласява с условиятa за използване услугите на www.danielbalakovphotography.com, с натискане на всеки един обект, линк или бутон, намиращ се на сайта на www.danielbalakovphotography.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), и се счита, че е запознат с условията, приема ги и се задължава да ги спазва.

 

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права www.danielbalakovphotography.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии описани от производителя/дистрибутора на стоката.

Всички предлагани от www.danielbalakovphotography.com стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на www.danielbalakovphotography.com и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

 

Надзорни органи

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни 
Aдpec: гp. Coфия, yл. "Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв" № 15, 
Телефон: 02 / 940 20 46 
Факс: 02 / 940 36 40 
Уeб caйт: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe 
Aдpec: гp. Coфия, пл. "Cлaвeйкoв" №4A, eт.3, 4 и 6, 
Телефон: 02 / 980 25 24 
Факс: 02 / 988 42 18 
Уeб caйт: www.kzp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa

Aдpec: гp. Coфия, бyл. "Bитoшa" №18 
Телефон: 02 / 935 61 13 
Факс: 02 / 980 73 15 
Уeб caйт: www.cpc.bg

Орган за алтернативно решаване на спо&

Общи условия | Политика на личните данни | Лицензионно споразумение | Уеб дизайн DualM studio

Нашият сайт ползва бисквитки! Молим ви да се запознаете с нашите Общи условия за ползване и Политика за поверителност и защита на личните данни.

Общи условия за ползването на сайта | Политика за поверителност и защита на личните данни | Политика за ползване на “бисквитки”