Начало Галерия Услуги Блог За мен Контакти БГEN

Лицензионно споразумение

 Лицензионно споразумение за частично отстъпване на право на ползване върху фотографско произведение.

 

Уважаеми клиенти на уебсайт www.danielbalakovphotography.com:

Всички материалите предоставени от Автора на този Сайт са под закрилата на Закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговска марка или други законови разпоредби. Предоставените материали (фотографски произведения, изображения и др.) могат да бъдат ползвани след преотстъпване на права на ползване според съответния лиценз. Авторските права на Даниел Димитров Балъков върху цялото съдържание остават неприкосновени, и нищо в това лицензионно споразумение не трябва да се тълкува като прехвърляне на авторски права.

 

Използвана терминология:

 • "Фотографско произведение" обозначава всяко едно съдържание, налично за лиценз от уеб сайта на www.danielbalakovphotography.com като самостоятелна единица, включително изображения, творчески фотографски произведения, фотографии, илюстрации, шаблони (както е определено тук), собственост на Даниел Димитров Балъков.
 • "Визуалното съдържание" се отнася колективно до "Всички материали, фотографии и изображения на сайта".

 

 

Общите условия за продажба описани по-долу (наричани по-нататък за краткост "ОУ") са юридическо споразумение между Вас или работодателя Ви или друго лице, от чието име влизате в това споразумение (за краткост наричан "Вие" или "Клиент" или "Потребител") и Даниел Димитров Балъков (наричан по-долу за краткост „Автор“  или „www.danielbalakovphotography.com“, така както този термин е дефиниран в Точка IV.12 по-долу) и уреждат договорните отношения, заедно с правата и задълженията по отношение на всяко отстъпено право на ползване (лиценз) върху конкретно Фотографско произведение от Автора, което Вие закупувате от този сайт. Тези ОУ за продажба са единствените приложими и заменят всички останали условия, с изключение на предварителното, изричното и писмено изключение от страна на www.danielbalakovphotography.com. Моля, прегледайте тези ОУ, когато купувате лицензи от Автора. www.danielbalakovphotography.com си запазва правото да променя ОУ по всяко време по свое усмотрение, така че е необходимо те да бъдат препрочитани преди всяко посещение на домейна на www.danielbalakovphotography.com (наричан по-долу "Сайтът"). Преди тези промени да влязат в сила, www.danielbalakovphotography.com ще положи разумни усилия, за да ви уведоми за всяка такава промяна. Такова известие може да бъде направено по имейл на имейл адреса, който се намира във файла в профила ви на интернет страницата  www.danielbalakovphotography.com, съобщение на тази страница, вашата страница за вход, и/или по друг начин. Промените в тези ОУ ще се прилагат само за бъдещи покупки. С закупуването на лиценз на Фотографско произведение от Автора след всякакви такива промени, вие се съгласявате да бъдете обвързани с ОУ така, както са променени. Тези промени влизат в сила от датата упомената в края на тези условия и не могат да се прилагат за договори, сключени по-рано. Всяка покупка на Сайта се урежда от условията, приложими към датата на поръчката. С потвърждаването на поръчката си безусловно приемате Общите условия, и това че сте ги прочели. С достъпа до Сайта Вие приемате да спазвате тези условия. Уточнено е, че настоящите условия уреждат продажбите на фотографиите и фотографските произведения, илюстрации, изображения и др. произведения на Даниел Димитров Балъков на Сайта (наричани за краткост “Фотографски произведения“ от Автора). Тези условия се прилагат без изключение за всички продажби на Сайта.

 

 I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

      ВИДОВЕ ЛИЦЕНЗИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Сравнение между Стандартен и Разширен лиценз

 

Стандартен лиценз

Разширен лиценз

Предназначение

 

 

Реклама във вестници, списания и други печатни издания

Да, в тираж до 2 000 бр. за периода на лицензиране

Неограничен тираж за периода на лицензиране

Реклама в Интернет сайтове, Фейсбук, Електрона поща

Неограничен за периода на лицензиране

Неограничен за периода на лицензиране

Календари, каталози, брошури, уеб сайтове

Да, в тираж до 2 000 бр. за периода на лицензиране

Неограничен тираж за периода на лицензиране

Печатна реклама върху билборди/плакати, продуктови опаковки

Не е позволено

Неограничен тираж за периода на лицензиране

Видео презентации

Неограничен за периода на лицензиране

Неограничен за периода на лицензиране

Книги, обложки на книги, CD и DVD

Да, в тираж до 2 000 бр. за периода на лицензиране

Неограничен тираж за периода на лицензиране

Редакционни цели в печатни издания

Да, в тираж до 2 000 бр. за периода на лицензиране. Трябва да бъде изписан автора, както следва: „© Даниел Балъков"

Неограничен тираж за периода на лицензиране

Онлайн или електронни публикации, включително уеб страници

Неограничен за периода на лицензиране

Неограничен за периода на лицензиране

Фотокопия, плакати, канцеларски стоки и други репродукции за лична или бизнес употреба (но не за препродажба)

Да, в тираж до 2 000 бр. за периода на лицензиране

Неограничен тираж за периода на лицензиране

Продукти за препродажба, включително фотокопия, плакати, календари, брошури, картички, тениски и др.

Не е позволено

Неограничен за периода на лицензиране

Частични изключителни права за определен период от време

Не е позволено

По договаряне

Уеб шаблони или шаблони за печат

Не е позволено

Позволено за периода на лицензиране

Декорация в търговско пространство

Не е позволено

Позволено за периода на лицензиране

Продължителност на лиценза

До 10 години

До 10 години

Региони на използване

В световен мащаб

В световен мащаб

 

Стандартен лиценз — лична употреба

Стандартният лиценз предоставя на Клиента неизключително, непрехвърлимо право да се възползва от придобитото Фотографско произведение само за лични нужди, с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на www.danielbalakovphotography.com или на трети лица свързани пряко, или косвено с материалите на Сайта, срещу заплащане на определеното за целта възнаграждение за съответното Фотографско произведение и прилежащ Лиценз.

Сумата се заплаща авансово по банков път, след съгласяване с настоящият договор, и преди предаването на Фотографското произведения на Клиента.

 

Използването на Фотографското произведение, при стандартен лиценз, е предмет на следните условия:

 1. Фотографското произведение не може да бъде директно или косвено лицензирано от Вас, продавано или препродавано, нито безплатно предоставяно или предлагано на трета страна за каквито и да било цели.
 2. Можете да ползвате Фотографското произведение за лични цели или да го включите в рамките на един продукт ( лично произведение).
 3. Не можете да нарушавате целостта или манипулирате Фотографското произведение без изрично позволение на Автора.
 4. Фотографското произведение може да бъде ползвано в редакционни материали (като придружителен материал към статия). Ако е ползвано в произведение отпечатано във физическа форма като част от продуктовото опаковане и етикетиране, бланки и визитки, рекламни места за продажба, билбордове, CD и DVD обложки или реклами и копия на материални носители, включително вестници, книги, списания (календар, брошура и др.), нямате право да го възпроизвеждате над 2 000 пъти общо. Лимитът за ползване в уеб сайт е до 5 000 посещения дневно (според месечната статистика).
 5. Не можете да предявявате изключителни права над Фотографското произведение, както и да изисквате изключителни срокове за неговото ползване.
 6. При публикуване, както и при публично показване на Фотографското произведение да се декларира по подходящ начин, че те са дело на Автора със знака за защита на авторското право "© Даниел Балъков".

Можете да го използвате като цифрово възпроизвеждане, включително в уебсайтове, онлайн реклама, социални медии, мобилни реклами, мобилни "приложения", софтуер, електронни картички, електронни публикации (електронни книги, електронни списания, блогове и др. ), имейл маркетинг и в онлайн медиите (включително за услуги за споделяне на видео като YouTube, Dailymotion, Vimeo и др., при условие, че бюджетът за такова производство не надвишава 3 000 лв.);

 

Разширен лиценз — търговска употреба

Разширеният лиценз предоставя на Клиента неизключително, непрехвърлимо право да се възползва от придобитото Фотографско произведение, като включва всички гореописани права на Стандартният лиценз и допълнителните права описани по долу. Клиентът може да закупи Разширен лиценз при условие че не се нарушават авторските права на www.danielbalakovphotography.com или на трети лица свързани пряко, или косвено с материалите на Сайта, срещу заплащане на определеното за целта възнаграждение за съответното Фотографско произведение и прилежащ Лиценз.

Сумата се заплаща авансово по банков път, след съгласяване с настоящият договор, и преди предаването на Фотографското произведения на Клиента.

 

Използването на Фотографското произведение, при разширен лиценз, е предмет на следните условия:

 1. Фотографското произведение не може да бъде директно или косвено лицензирано от Вас, продавано или препродавано, нито безплатно предоставяно или предлагано на трета страна за каквито и да било цели.
 2. Можете да ползвате Фотографското произведение самостоятелно или да го включите в рамките на друго ваше произведение.
 3. Можете да ползвате Фотографското произведение в рамките на ваше произведение за лични цели или за ваш клиент, който ви е поръчал да го създадете.
 4. Можете да включите Фотографското произведение в рамките на произведение, което е създадено за препродажба от вас или вашия клиент, при условие, че единствено завършеното произведение се предлага за продажба и условията на продажба са:
  • Да се изисква от тези, които придобиват произведението да използват Фотографското произведение само за лична употреба;
  • Забранява се препродажба на Фотографското произведение като самостоятелен елемент.
 5. Не можете да нарушавате целостта или манипулирате Фотографското произведение без изрично позволение на Автора.
 1. Можете да включите Фотографското произведение в стоки, предназначени за продажба или промоционално разпространение ( наричано за краткост "Търговия"), включително, без ограничение, текстил, произведения на изкуството, магнити, стенописи, календари, играчки, канцеларски материали, поздравителни картички и всякакви други физически репродукции за препродажба или разпространение, при условие, че този продукт включва материални творчески или функционални елементи, различни от Фотографското изображение (я).
 2. Можете да показвате Фотографското произведение и да давате достъп до него за ползване от неограничен брой клиенти, във връзка с услуга през уеб сайт, която предоставяте от името на ваш клиент. Когато използвате Фотографското произведение през уеб сайт, можете да направите неограничен брой копия, но трябва да сте сигурни, че вашите клиенти няма да възпроизвеждат или ползват Фотографското произведение в друго приложение.
 3. Можете да включите Фотографското произведение в стенни изкуства (и без да се изискват допълнителни творчески или функционални елементи) за декоративни цели в търговско пространство, собственост на вас или вашия клиент, а не за продажба.
 4. Ако Фотографското произведение е ползвано или включено в произведение/уеб сайт, няма ограничение в броя на копията/показванията, в което този продукт може да се възпроизвежда и разпространява.
 5. Възможно е да изискате Rights-Managed лиценз (частични изключителни права за определен период от време) над Фотографското произведение, само след договаряне на условията с Автора. За целта можете да се свържете с Автора чрез електронна поща на адрес: office.diagonal12@gmail.com

 

 II. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Забранява се :

 1. Използване на каквото и да е визуално съдържание (изцяло или частично) от Фотографското произведение като търговска марка, сервизна марка, лого или друго указание за произход или като част от него.
 2. Използване на Фотографското произведение, по начин различен от изрично предвиденото от лиценза, който сте закупили по отношение на такова визуално съдържание.
 3. Използването на лице част от Фотографското произведение ("Модел") по начин, който разумен човек би намерил обиден, включително, но не само, изобразяващ Модела: а) във връзка с порнография, "видео за възрастни" услуги, запознанства или други подобни; б) във връзка с рекламата на тютюневи изделия; в) в политически контекст, като например популяризирането, рекламирането или одобряването на всяка партия, кандидат или избран служител или във връзка с всяка политическа кауза или гледна точка; г) като страдащи или болни със физическо или умствено заболяване; или д) като извършител на неморални или престъпни дейности.
 4. Използване на Фотографското произведение в порнографски, клеветнически или измамен контекст или по начин, който може да се счита за клеветнически, нецензурно или незаконно.
 5. Запис на Фотографското произведение на твърд диск/DVD/CD/USB или друго устройство и последваща препродажба.
 6. Променяне на визуалното съдържание на Фотографското произведение, по начин, който променя контекста на изобразеното.
 7. Използване на Фотографското произведение заедно с опозоряващо или друго незаконно или неморално съдържание или в случай, че по същия начин нарушава запазена марка на трета страна или интелектуална собственост.
 8. Използване на Фотографското произведение, намесвайки личност с цел да създаде фалшива идентичност или да създаде недействителна личност или по някакъв начин е част от е клеветническо, порнографско или незаконно съдържание.
 9. Препродаване, разпространяване, предоставяне достъп до, споделяне или прехвърляне на Фотографското произведение или части от него. Например, а не като единствено ограничение, гореспоменатото забранява показването на съдържание като част от "галерия" на съдържание, чрез което трети страни могат да търсят и избират от такова съдържание.
 10. Използване на Фотографското произведение по начин, който нарушава търговската марка или друга интелектуална собственост на трета страна или би довел до иск за измамна реклама или нелоялна конкуренция.
 11. Неправилното представяне, изрично или по разумен начин, че Фотографското произведение е създадено от вас или от лице, различно от носителя на авторските права на това Фотографското произведение.
 12. Използване на Фотографското произведение във финален продукт, който позволява крайния потребител да добие, размножава или даде достъп до Творбата като самостоятелен файл или продукт.

 

 III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 1. www.danielbalakovphotography.com декларира и гарантира, че:

а. има пълно право, и власт да сключва това споразумение и напълно да изпълнявате всичките си задължения по този договор;

б. няма юридическо увреждане или договорно ограничение, което му пречи да сключи това споразумение;

в. носи отговорност за възникнали спорове и предявени претенции от страна на трети лица относно авторски права върху предоставените по силата на този договор Фотографски произведения;

г. Фотографското произведение в оригиналната си непроменена форма и използвано в пълно съответствие с настоящите Общи условия и приложимото право, няма да:

    i) наруши никакви права върху авторско право, търговска марка или друго право върху интелектуална собственост на трети лица;

    ii) наруши правата на трети лица за неприкосновеност на личния живот или за публичност;

    iii) нарушава който и да е закон, устав, или наредба в Република България; или

    iv) са клеветнически, порнографски или нецензурни.

д. www.danielbalakovphotography.com прави търговски разумни усилия, за да гарантира точността на ключовите думи и описанията, както и целостта на Визуалното съдържание на Фотографските произведения. За по-голяма яснота www.danielbalakovphotography.com няма да обезщети или няма да носи никаква отговорност по отношение на искове, произтичащи от неточна ключова дума, заглавия или описания относно Фотографските произведения.

 1. www.danielbalakovphotography.com НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГАРАНЦИИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ, ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ РАЗДЕЛ ГАРАНЦИИ.
 2. Вие като Клиент декларирате и гарантирате, че:

    а. имате пълно право, и власт да сключите това споразумение и напълно да изпълнявате всичките си задължения по този договор;

    б. нямате юридическо или договорно ограничение, което ви пречи да сключите това споразумение;

    в. сте навършили 18 години;

    г. удостоверявате валидността и точността на информацията, предоставена на Сайта;

    д. няма да преотстъпвате/продавате/давате под наем правата за ползване върху Фотографските произведения, предмет на този договор, без предварително писмено съгласие от страна на АВТОРА;

    e. Вие се съгласявате да предприемете всички разумни търговски стъпки, за да предотвратите дублирането на каквото и да е Съдържание на Сайта от трети страни;

 1. С настоящето споразумение Вие се задължавате да обезщетите и да държите www.danielbalakovphotography.com, неговите служители, акционери, директори, управители, членове и доставчици, запазени от всякакви щети или отговорности от какъвто и да е вид, произтичащи от използването на Визуалното съдържание на Фотографското произведение или друг материал от Сайта, различни от употребите, изрично разрешени от тези ОУ и Лицензионното споразумение. Освен това се съгласявате да обезщетите www.danielbalakovphotography.com за всички разходи и щети, които възникнат в случай, че нарушите някой от условията на това или друго споразумение с www.danielbalakovphotography.com.
 2. При неспазване на която и да е от забраните и ограниченията за ползване на Раздел II. от настоящите ОУ, Вие се задължавате да заплатите на www.danielbalakovphotography.com неустойка в размер на 10 000(десет хиляди) лева, дължима от датата на извършване на забраненото действие.
 3. www.danielbalakovphotography.com си запазва правото да анулира или да откаже всяка поръчка на клиент, при който е възникнал проблем със плащането относно предходна поръчка.
 4. Настоящият Договорът за покупко-продажба се счита за легитимен единствено и еднозначно при потвърждение от страна на банката за извършено плащане от Потребителя.

 

  IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Връзката на страните по този договор е тази на независими изпълнители. Няма връзка между партньорство, съвместно предприятие, заетост, франчайз или агенция, създадена между страните.
 2. Тези Общи условия за продажба се уреждат и се тълкуват в съответствие със законите на Република България, без да се засягат принципите на конфликт на закони.
 3. ОУ съдържат пълното споразумение на страните по отношение на предмета на договора, който е включен тук, и замества всички предварителни споразумения по отношение на този предмет.
 4. Тези Общи условия за продажба не се тълкуват нито срещу, нито в полза на която и да е страна, а по-скоро в съответствие със справедливия смисъл на езика. Недействителността или неприложимостта на която и да е част от настоящите Общи условия за ползване не засяга валидността или изпълняемостта на написаното.
 5. Двете страни се споразумяват, че този договор е сключен единствено за взаимна изгода на страните и че никакви предимства, права или задължения не са предназначени  за полза на трети страни.
 6. "Непрехвърляем", както се използва тук, означава, че освен ако не е предвидено специално в тези ОУ, не може да продавате, давате под наем, отдавате, подлицензирате или по друг начин прехвърляте на никого, право на използване на част от Съдържанието или цялото Съдържание, налично за лиценз от уеб сайта на danielbalakovphotography.com, което сте закупили.
 7. В случай на възникнали противоречия, страните ще ги решават помежду си в дух на разбирателство, а когато това се окаже невъзможно - съгласно ГПК и действащото законодателство в Република България.
 8. Настоящият договор се сключва при условията на ЗАПСП и ЗЗД.
 9. С изключение на случаите, когато това се изисква от закона, danielbalakovphotography.com не е задължен да възстановява суми при никакви обстоятелства.
 10. В случай, че danielbalakovphotography.com определи, че имате право на възстановяване на всички или на част от таксите, които сте платили, такова възстановяване ще бъде извършено по начина на плащане, който първоначално сте използвали за извършване на покупката.
 11. Вие упълномощавате danielbalakovphotography.com да ви таксува за всички такси на договора, съгласуван към момента на покупката.
 12. Договаряща страна danielbalakovphotography.com означава Даниел Димитров Балъков - фотограф, с постоянен адрес: България, гр. Велико Търново, ул.“Симеон Велики“ №4, вх. Е, ет. 1, ап. 1, и е част от фирма „Диагонал12“ ЕООД регистрирана в търговският регистър под ЕИК 204640028. Телефон за контакти: +35985409011 или +359887801680.
 13. Потребителят се съгласява с условиятa за използване услугите на danielbalakovphotography.com, и се счита, че е запознат с условията, приема ги и се задължава да ги спазва.
 14. Настоящият договор се съставя в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

 

 При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права www.danielbalakovphotography.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии описани по-горе.

 

  Надзорни органи

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни 
Aдpec: гp. Coфия, yл. "Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв" № 15, 
Телефон: 02 / 940 20 46 
Факс: 02 / 940 36 40 
Уeб caйт: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe 
Aдpec: гp. Coфия, пл. "Cлaвeйкoв" №4A, eт.3, 4 и 6, 
Телефон: 02 / 980 25 24 
Факс: 02 / 988 42 18 
Уeб caйт: www.kzp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa 
Aдpec: гp. Coфия, бyл. "Bитoшa" №18 
Телефон: 02 / 935 61 13 
Факс: 02 / 980 73 15 
Уeб caйт: www.cpc.bg

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.

 

Общи условия | Политика на личните данни | Лицензионно споразумение | Уеб дизайн DualM studio

Нашият сайт ползва бисквитки! Молим ви да се запознаете с нашите Общи условия за ползване и Политика за поверителност и защита на личните данни.

Общи условия за ползването на сайта | Политика за поверителност и защита на личните данни | Политика за ползване на “бисквитки”